Disclaimer

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1

Betalingen geschieden contant of volgens vermelding op de facturen of volgens de voorwaarden van het bijzonder contract tussen de aannemer en opdrachtgever. Indien de betalingen niet volgens de voorgeschreven manier geschieden, zullen de werken stilgelegd worden na aankondiging hiervan met aangetekend schrijven. Betalingen aan vertegenwoordigers zijn ongeldig. Betalingen zijn draagbaar.

ARTIKEL 2

Bij niet-tijdige betaling op de vervaldag zal de wettelijke intrestvoet op achterstand bij consumenten en de wettelijke intrestvoet op betalingsachterstand bij handelstransacties toegepast worden zonder aanmaning.

ARTIKEL 3

Bovendien zal bij niet-betaling een schadebeding gevraagd worden na het verstrijken van de herinneringstermijn van 14 kalenderdagen na de gratis herinnering.
De schadebeding zal niet hoger zijn dan:

  • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is.
  • 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro.
  • 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,01 euro met een maximum van 2.000,00 euro.

ARTIKEL 4

Bij gebeurlijke verhoging af verlaging van de lonen van de arbeiders en de sociale lasten die zich gedurende de termijn van afwerking zouden kunnen voordoen of komen met terugwerkende kracht, verhoogd met het wettelijke toegelaten percentage van sociale lasten en beheerskosten, zal hiervan door de eigenaar rekening gehouden worden, en bij de voorlopige aanvaarding van het werk afgerekend worden Deze bepaling geldt vooral de te leveren arbeidsuren. Tevens zal er rekening gehouden worden met het dalen of stijgen van de marktprijs van de materialen.

ARTIKEL 5

De waarborg van het door mij geleverd houtwerk, ontslaat mij bij eventuele herstelling van de daarop reeds uitgevoerde schilderwerken. Mijn verantwoordelijkheid kon niet in aanspraak komen in geval van bestatiging of ontwikkeling van larven, wormen, wreetinsecten, schimmel of andere verdelgingsoorzaken of uitwerpselen, evenmin wanneer het door mij geleverde houtwerk niet onmiddellijk na de plaatsing met een beschermende laag poriënvulsel, vernis of verf wordt geïsoleerd.

ARTIKEL 6

Bij gerechtelijke betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de vennootschap gevestigd is.

ARTIKEL 7

De aangeduide leveringstermijnen worden ter goedertrouw gegeven en dienen enkel als aanduiding.

ARTIKEL 8

Alle klachten dienen, per aangetekende brief overgemaakt binnen acht dagen na de Ievering en/of plaatsing.

ARTIKEL 9-EIGENDOMSVOORBEHOUD

De roerende goederen welke worden geleverd en nog niet geïncorporeerd zijn blijven mijn eigendom tot volledige betaling van de prijs.